Mijn winkelwagen:

0 item(s) - € 0,00
U heeft niets in uw winkelwagen

0

Ruilen / Retouren

7 Ruilen en Retourneren


7.1 Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren.
7.2 De portokosten alsmede het verzendrisico voor retournering zijn voor eigen rekening van de klant.

7.3 Voor retourneringen gelden de volgende voorwaarden:
a) Na bezorging van uw bestelling heeft u 14 dagen de tijd om de artikelen te retourneren.
Na afloop van dit termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.

b) De goederen dienen in originele staat te zijn en in de originele verpakking teruggestuurd te worden. 
Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

c) De aankoopbon dient meegezonden te worden met uw retournering.

d) Onvoldoende of niet gefrankeerde retourneringen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retourneren.

De afzender is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en leveren van de te retourneren goederen. 
De afzender is aansprakelijk voor het gehele transportproces tijdens terugzending van het artikel.
Dit houd in dat de afzender verantwoordelijk is voor vermissing en/of transportschade. 

e) Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (incl. 1x verzendkosten) binnen 5 dagen aan u overgemaakt worden of zoveel mogelijk eerder.

Herroepingsrecht formulier: downloaden


8 Voorraad
8.1 De meeste artikelen zijn uit voorraad leverbaar. Wanneer een artikel niet op voorraad is of wanneer het is uitverkocht stellen wij u z.s.m. op de hoogte. In dit geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Low-Budgets zal in dit geval voor terugbetaling zorgdragen.

9 Garantie en Aansprakelijkheid
9.1 Low-Budgets garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
9.2 De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 jaar na levering.
9.3 Als bewijs met betrekking tot de garantie ontvangt u van Low-Budgets een aankoopbewijs.
9.4 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Low-Budgets de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van Low-Budgets vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan Low-Budgets te retourneren en het eigendom daarover aan Low-Budgets te verschaffen.
9.5 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Low-Budgets, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
9.6 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Low-Budgets niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
9.7 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.
9.8 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Low-Budgets beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van het aankoopbedrag.
9.9 Onverminderd het bovenstaande is Low-Budgets niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.
9.10 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Low-Budgets of zijn ondergeschikten.

10 Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand vanLow-Budgets. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen.

11 Copyright beeld- en tekstmateriaal
Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

Prijzen

Low-Budgets is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op www.low-budgets.nl.

Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alle prijzen vermeld op www.low-budgets.nl worden vermeld in EURO inclusief 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud. Op onze site worden ook actieprijzen vermeld, die tijdens een bepaalde periode geldig zijn, zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kunt u voor of na deze periode geen aanspraak maken i.v.m. het actiekarakter van deze artikelen. Restitutie op deze artikelen is daarom niet mogelijk. www.low-budgets.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar tarieven te wijzigen. Vanaf het moment dat de tariefswijzigingen op www.low-budgets.nl zijn vermeld, bent u bij het plaatsen van nieuwe bestellingen aan de gewijzigde tarieven gebonden. 

Low-Budgets kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten in de uitvoering van de betaalopdracht. U geeft hierbij toestemming voor alle handelingen die nodig zijn om betaling plaats te laten vinden volgens de betalingswijze die door u is geselecteerd.

Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Low-Budgets in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling of levering van goederen op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel door u dit mee te delen en dan wel zonder dat Low-Budgets gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarbij deze verkoopvoorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

  maandag t/m vrijdag voor 15.00 uur besteld = de volgende werkdag in huis. (klik hier)

© 2008-2017 Low-Budgets All Rights Reserved.