Mijn winkelwagen:

0 item(s) - € 0,00
U heeft niets in uw winkelwagen

0

Algemene voorwaarden Low-Budgets.nl

 

 

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot bestellingen tussen Low-Budgets en de klant.
1.2 Low-Budgets heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

1.3 Door het plaatsen van een bestelling verklaart iedere klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.

2 Prijzen en Aanbiedingen
2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
2.2 Low-Budgets is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
2.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

3 Betaling
3.1 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website.
U kunt hier kiezen uit de volgende betaalmethoden:

a) Vooruit betalen via internet bankieren.
Dat doet u door het factuurbedrag over te maken op rekeningnr:
NL96 INGB 0689 2267 48 t.n.v. JJN.Boere o.v.v. uw klantnaam en ordernummer.

b) Via IDEAL en Paypal: Direct en online door middel van Creditcard, Visacard of Mastercard
3.2 Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf.
De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.
3.3 Wanneer de bestelling niet binnen 8 dagen is voldaan, zal deze worden geannuleerd.

4 Verzendkosten
4.1 De verzendkosten bedragen bij Low-Budgets bij een bestelling binnen Nederland €6,95 tot een gewicht van 30 Kg. 
4.2 Bij ruilen/retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor eigen rekening van de klant.
4.3 Bij een ruiling zal Low-Budgets eenmalig de verzendkosten op zich nemen van het opnieuw te versturen artikel.

5 Levering
5.1 Low-Budgets besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan verschillende vervoerders waaronder DPD / Post.nl / GLS / UPS/
5.2 Low-Budgets streeft ernaar om bestellingen binnen 1-5 werkdagen, na ontvangst van de betaling, te laten bezorgen.
5.3 Bij ontvangst van het artikel dient de klant het artikel te controleren op transportschade en indien van toepassing dit binnen 48 uur kenbaar te maken aan Low-Budgets.
5.4 Low-Budgets zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of mondeling te annuleren. Low-Budgets heeft een gerechtelijke leveringstermijn van 30 dagen. Wanneer de klant de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.
5.5 Low-Budgets is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres.

6 Annuleren
6.1 Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering doorgeven per mail of telefonisch.
6.2 Bij het annuleren van een betaalde bestelling of een artikel uit een bestelling worden er eventuele administratiekosten in rekening gebracht bij de klant: Niet betaalde bestellingen kunnen kosteloos binnen 24 uur worden geannuleerd.

7 Ruilen en Retourneren
7.1 Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren.
7.2 De portokosten alsmede het verzendrisico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de klant.
7.3 Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:
a) Na bezorging van uw bestelling heeft 14 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.
b) De goederen dienen in originele staat te zijn en in de originele verpakking teruggestuurd te worden.
c) De aankoopbon dient meegezonden te worden met uw retourzending.
d) Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retoursturen.
f) Bij ruiling van een artikel neemt Low-Budgets eenmalig de verzendkosten van het opnieuw te versturen artikel voor haar rekening.
g) Bij aanbiedingen kan er geruild worden tot 50% korting. Wel worden er dubbele verzendkosten gerekend bij ruiling van artikelen die met korting tot 50% worden aangeboden.
h) Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen 30 dagen aan u overgemaakt worden of zoveel mogelijk eerder.

8 Voorraad
8.1 De meeste artikelen zijn uit voorraad leverbaar. Wanneer een artikel niet op voorraad is of wanneer het is uitverkocht stellen wij u z.s.m. op de hoogte. In dit geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Low-Budgets zal in dit geval voor terugbetaling zorgdragen.

9 Garantie en Aansprakelijkheid
9.1 Low-Budgets garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
9.2 De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 jaar na levering.
9.3 Als bewijs met betrekking tot de garantie ontvangt u van Low-Budgets een aankoopbewijs.
9.4 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Low-Budgets de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van Low-Budgets vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan Low-Budgets te retourneren en het eigendom daarover aan Low-Budgets te verschaffen.
9.5 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Low-Budgets, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
9.6 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Low-Budgets niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
9.7 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.
9.8 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Low-Budgets beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van het aankoopbedrag.
9.9 Onverminderd het bovenstaande is Low-Budgets niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.
9.10 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Low-Budgets of zijn ondergeschikten.

10 Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand vanLow-Budgets. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen.

11 Copyright beeld- en tekstmateriaal
Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

Prijzen

Low-Budgets is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op www.low-budgets.nl.

Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alle prijzen vermeld op www.low-budgets.nl worden vermeld in EURO inclusief 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud. Op onze site worden ook actieprijzen vermeld, die tijdens een bepaalde periode geldig zijn, zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kunt u voor of na deze periode geen aanspraak maken i.v.m. het actiekarakter van deze artikelen. Restitutie op deze artikelen is daarom niet mogelijk. www.low-budgets.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar tarieven te wijzigen. Vanaf het moment dat de tariefswijzigingen op www.low-budgets.nl zijn vermeld, bent u bij het plaatsen van nieuwe bestellingen aan de gewijzigde tarieven gebonden.

Low-Budgets kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten in de uitvoering van de betaalopdracht. U geeft hierbij toestemming voor alle handelingen die nodig zijn om betaling plaats te laten vinden volgens de betalingswijze die door u is geselecteerd.

Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Low-Budgets in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling of levering van goederen op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel door u dit mee te delen en dan wel zonder dat Low-Budgets gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarbij deze verkoopvoorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

  maandag t/m vrijdag voor 15.00 uur besteld = de volgende werkdag in huis. (klik hier)

© 2008-2017 Low-Budgets All Rights Reserved.